Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας TAXIPLON καθώς και οι στόχοι της για την Ποιότητα, διατυπώνονται ως ακολούθως:

Η εταιρεία είναι δεσμευμένη να παρέχει υπηρεσίες λογισμικού συντονισμού μεταφορικού έργου, απόλυτα συμμορφούμενες προς συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, αποσκοπώντας στην πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες / υπεργολάβοι, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της είτε αυτοί είναι οδηγοί οχημάτων είτε είναι χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής, του δικτυακού ιστότοπου ή του τηλεφωνικού κέντρου της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που παρακολουθείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην πρόληψη μη συμμορφώσεων σχετικά με τη λειτουργία και το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ελληνική & Κοινοτική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ποιότητας.

Οι ειδικότεροι στόχοι ανά λειτουργία της εταιρείας καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ποιότητα, σύμφωνα με το πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των Διαχειριστικού Συστήματος.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK